Rosmerah Shop For Sale | Johor Jaya | SHT10R

Rosmerah Johor Jaya | 双层店屋 | 出售 | 1400方尺 | 售价 800k

Rosmerah Johor Jaya | Double Storey Shop | for Sale |1400sqft | Asking 800k